Anders Håkansgården


Anders Håkansgården, som är belägen vid väg 118 i Åhus södra del, är Hembygdsföreningensfasta punkt i tillvaron.

I gården finns huvuddelen av samlingarna och det är också här medlemmarna träffas för att bedriva arbetet med  bevarandet av Åhus kulturarv.


Gården fick sitt nuvarande namn i samband med att föreningen förvärvade den 1988.  Anders Håkansson, en av gårdens tidigare ägare, lät i början på förra seklet bygga om gården

till i stort sett det utseende fastigheten har i dag.  Gårdens siste brukare, Anders Andersson, son till Anders Håkansson, bodde i gården fram till sin död 1990. Efter hand har byggnaderna rustats upp - till största delen av ideellt arbetande och engagerade medlemmar - och fungerar idag som en ändamålsenlig och välbesökt hembygdsgård.


Gården har anor från slutet av 1600-talet.  Kronohemmanet Åhus No 56 - som gårdens första beteckning var - skulle hålla häst åt fältprästen vid Majorens kompani av Södra Skånska Kavalleriregementet.  Ohla Pärsson, som brukade gården från åtminstone 1742, förvärvade hästhemmanet från Kronan 1746.  Sedan dess och fram till gårdens siste brukare, Anders Andersson, har den varit i samma släkt.


Gården har nedmonterats och flyttats ett antal gånger innan den hamnade på sin nuvarande plats omkring 1850. På kartor från 1770-talet motsvaras gårdsplatsen i dag av

Missionsgatan 20 och Köpmannagatan söder därom. Med undantag av smärre tillbyggnader är boningslängan på Anders Håkansgården rimligen den del som finns bevarad från tiden då gården hamnade där den nu finns.  Ny loge och nytt stall uppfördes av Anders Håkansson kring förra sekelskiftet.     


Källa:  Hembygdsföreningens årsskrift 2001